Aktuality

05. 09. 2012 / Pástor Gejza

Období realizace projektu ukončeno, práce pokračuje

30.6.2012 byl poslední den realizace projektu. Nebyl to však poslední den práce v souvislosti s projektem. V červenci a srpnu jsme zpracovali závěrečnou monitorovací zprávu. Její součástí byl i audit nezávislého auditora. Jeho zpráva z 2.8.2012 obsahuje tento výrok:

"Podle mého názoru byly výdaje vykázané za auditované období správně a úplně zaúčtovány, vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami stanovenými Příručkou pro příjemce finanční podpory OP VK, vybraný vzorek veřejných zakázek byl zadán v souladu s postupy stanovenými v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK a způsobilé výdaje projektu byly vynaloženy v souladu s platným rozpočtem projektu a právním aktem o poskytnutí podpory."

V současné době připravujeme dokumenty k archivaci a čekáme na schválení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Pak už zbyde jen finanční vypořádání, zrušení účtu, archivace (do roku 2025), zajištění udržitelnosti projektu a zasílání monitorovacích zpráv hodnotících její realizaci za každý rok po dobu 5 let.  

15. 07. 2012 / Pástor Gejza

Poslední akce se vydařily

Dne 22.6.2012 se závěrečné konference zúčastnilo 55 účastníků. Více informací a fotografie v záložce Proběhlé akce.

Ve dnech 25.-28.6.2012 se 40 žáků a 7 pedagogů zúčastnilo přínosné a zajímavé odborné exkurze do Německa.Více informací a fotografie v záložce Proběhlé akce.

21. 06. 2012 / Pástor Gejza

Projekt finišuje

Dne 22.6.2012 se uskuteční závěrečná konference na které shrneme jeho, dnes už můžeme konstatovat, úspěšnou realizaci. Vyvrcholením projektových aktivit bude spojená domácí a zahraniční exkurze 25.- 28.6.2012. Navštívímé Škodu Mladá Boleslav, BMW Lipsko, letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, Technické muzeum Speyer.

18. 06. 2012 / Pástor Gejza

Mimořádně úspěšný Projektový den CJPP.

121 žáků a 20 pedagogů, to je bilance účasti na projektovém dni 16.6.2012. Více informací a fotografie v záložce Proběhlé akce

18. 06. 2012 / Pástor Gejza

Exkurze do Otisu dne 15.6.2012 se vydařila. Účast 24 žáků a 2 pedagogové. Více v rubrice Proběhlé akce.

09. 05. 2012 / Pástor Gejza

Projektový den CJPP.

Ve středu 16.5.2012 se uskuteční Projektový den CJPP určený zejména pro asi 140 žáků 3.ročníků, dále pro učitele a i další zájemce. Náplní budou informace o projektu a jeho aktivitách se zaměřením na odbornost v cizím jazyce, její místo v částech státní maturity a její potřeba v praxi. Žáci a lektoři budou prezentovat obsah a aktivity odborných kurzů na projektovém LMS Moodle.  

09. 05. 2012 / Pástor Gejza

Exkurze do OTIS a.s.

Na úterý 15.5.2012 je připravena exkurze do významné břeclavské firmy mající amerického vlastníka OTIS a.s. Exkurze bude zaměřena na potřebu znalosti cizích jazyků na pozicích, které by mohli obsadit naši absolventi

19. 04. 2012 / Belicova Naděžda

S CJPP do světa – zahraniční exkurze pro naše studenty

V červnu letošního roku se koná závěrečná akce projektu CJPP, kterou je zahraniční exkurze do Německa. Jejím cílem je návštěva a prohlídka BMW v Lipsku, největšího kontinentálního letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a také historického města Speyer, kde najdeme technické muzeum. Na české straně je připravena exkurze v automobilce Škoda Volkswagen Mladá Boleslav. Samozřejmě je připraven i kulturní program a návštěvy historických památek.

Exkurze je čtyřdenní a je plně hrazena z financí projektu. Zájem mezi studenty je velký, protože místa, která jsou naším cílem, jsou velmi lukrativní a možnost navštívit je výjimečná.

Počet účastníků je však omezený, a proto jsme zvolili určitá kriteria, která zabezpečí spravedlivý výběr. Na prvním je to účast v kurzech „odbornost“, určených pro studenty 3. ročníků. Tento kurz je jednou z priorit projektu CJPP, dalšími účastníky se stanou naši asistenti, tedy studenti, kteří se podíleli na zdárném chodu celého projektu a pomáhali s jeho technickým zabezpečením. Exkurze se také zúčastní studenti „vyrovnávacích“ kurzů pro 1. ročníky z letošního i loňského školního roku. Důležitou roli při výběru hraje samozřejmě zájem o předmět, kterému odpovídá docházka v těchto kurzech, které se konají v odpoledních hodinách, a aktivní přístup ke studiu cizích jazyků.

Věříme, že exkurze splní svůj účel, povzbudí studenty k dalším výkonům, uvědomění si nutnosti znalostí cizího jazyka a dovedností v něm a v neposlední řadě je obohatí o spoustu dalších poznatků a rozšíří jejich obzory.

25. 02. 2012 / Belicova Naděžda

Beseda se zástupkyní firmy BORS, a. s.

Ve středu 25. 1. 2012 se studenti nejen odborných kurzů zúčastnili prezentace se zástupkyní firmy BORS - významného břeclavského dopravce a přepravce – Ing. Danou Pospíšilovou. Tato v pořadí již druhá přednáška opět potvrdila nutnost jazykové vybavenosti a schopnosti cizojazyčné komunikace našich absolventů pro úspěšný vstup na současný trh práce. O akci si můžete přečíst podrobněji.

13. 01. 2012 / Belicova Naděžda

Návštěva Technického muzea ve Vídni

21. 12. 2011 byla díky spolupráci mezi vedením školy a projektem CJPP zorganizována jednodenní exkurze do Technického muzea ve Vídni. O akci si můžete přečíst podrobněji.