Klíčové aktivity

1. klíčová aktivita

Příprava a realizace výukového modulu "Vyrovnávací"

"Vyrovnávací" 33 hod. modul (realizace ve školním roce 2010-11) pomůže žákům, kteří přijdou ze ZŠ se zásadními nedostatky v CJ - nemají požadovanou úroveň A2 (mnohdy ani A1). Obsah výuky CJ na SOŠ (podle RVP) i vzhledem k nové maturitě (úroveň B1) počítá s tím, že žáci přijdou ze ZŠ s úrovní A2. Důvodem je často i nižší úroveň výuky na ZŠ z důvodu nedostatku plně kvalifikovaných učitelů. Někteří žáci na SOŠ nejsou schopni ani s pomocí učitele vyrovnat deficit ve vědomostech a dovednostech a musí ukončit studium už na konci 1. ročníku i kvůli neprospěchu v CJ. Chceme, aby CJ nebyl překážkou a důvodem ukončení studia, aby absolvování modulu pomohlo žákům zvládnout chybějící učivo a také je připravit na výuku ve 2. modulu (2. klíčová aktivita).

Po příchodu do 1. ročníku v prvním týdnu projdou všichni žáci několikastupňovým testováním všech dovedností a kompetencí, aby se co nejpřesněji a nejspolehlivěji určila skutečná úroveň zvládnutí CJ. K testování budou použity standardizované testy v listinné i elektronické podobě. Ze žáků, jejichž CJ bude angličtina (AJ) bude vybráno a do 3 skupin rozděleno 36-39 žáků. V němčině (NJ) to bude 1 skupina o 12-13 žácích. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou určíme žákům míru talentu pro studium CJ, jejich studijní typ a poradíme vhodné studijní metody. Vstupní testy budou dále analyzovány, aby se u každého žáka odhalila jeho slabá místa. Ve výuce modulu bude použit individuální přístup k žákům a moderní vyučovací metody. Výukové materiály budou zpracovány do formy pracovních listů z nichž část bude využita v e-learningové formě podpory studia a upravena i pro použití na interaktivní tabuli. Při výuce budou v maximální míře využívány informační a multimediální technologie - práce na PC, internetové zdroje. Žáci budou testováni i průběžně. Průběh výuky bude dokumentován, aby se získané poznatky a zkušenosti daly využít v dalších letech. Na závěr budou žáci opět komplexně testováni, aby se zjistila účinnost modulu - rozdíl mezi vstupní a výstupní úrovní.

Výstup klíčové aktivity

Prvním výstupem "Vyrovnávacího" modulu bude asi 50 žáků, kterým modul umožní úspěšně absolvovat 1. ročník, vyrovnat nedostatky, získat pevné základy a zvýšit své sebevědomí a motivaci ke studiu CJ. Tento modul by měl vést žáky také k samostatnosti a podpořit v nich vůli k dalšímu studiu.

Druhým výstupem tohoto modulu bude, že učitelé získají nové poznatky a zkušenosti, ověří účinnost nových metod a forem práce, vytvoří nové výukové materiály. Učitelé absolvují školeni, kde získají základní informace o LMS Moodle a interaktivní tabuli (IT). Na dalších školeních se seznámí se způsobem tvorby výukových materiálů pro LMS Moodle a IT. Při tvorbě materiálů budou učitelům pomáhat týmy vytvořené z asistentů-žáků, pod vedením učitelů odborných předmětů, kteří budou do materiálů doplňovat audio/foto/video záznamy a animace. Předpokládáme, že se pro výuku v modulu s využitím dostupných zdrojů vytvoří nejméně 25 výukových materiálů pro AJ a 25 pro NJ. Dále bude vytvořeno nejméně 10 podpůrných prostředků pro e-learningové prostředí LMS Moodle pro AJ a 10 pro NJ. Nejméně 10+10 materiálů bude vytvořeno pro použití na interaktivní tabuli. V rámci této aktivity podpoříme případně i tvorbu dalších výukových materiálů pro výuku CJ i pro další oblasti a témata. Všechny informace z výuky budou shrnuty do hodnocení AJ a NJ modulu tak, abychom je mohli implementovat do školních ŠVP. Předpokládáme, že získáme dostatek důkazů a argumentů pro zvýšení hodinové dotace v CJ v 1. ročníku o 1 hodinu i po ukončení 5 leté lhůty v rámci udržitelnosti projektu.